תקנון האתר

האותיות הקטנות שחשוב לקרוא

תקנון אתר 5

הקדמה

ברוכים הבאים למרכז הדרכה ארכיטקטוב, מרכז מורשה אוטודסק ארצות הברית לתוכנות שרטוט והדמיה. אנו מקווים שהשימוש באתר יענה על ציפיותיך. בטרם גלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה כגון רכישת מנוי, שיחה בצ’ט בבלוג, או בכל פעילות אינטראקטיבית אחרת, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן את מדיניות הפרטיות של האתר במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי הנך מוזמן לפנות אלינו על ידי שליחת דוא”ל לדוא”ל שכתובת ו/או פניה בכתב לכתובת ת.ד. 44031 תל אביב 6144001.

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. כל האמור ביחיד חל גם כלפי רבים ולהיפך.
כותרות תקנון זה הינן לנוחות בלבד ואין לפרש תקנון זה על פיהן.

הגדרות

למונחים המופעים בתקנון זה תינתן הפרשנות שלהלן:
1. “האתר”- אתר אינטרנט שכתובתו
2. “המפעיל”/ “החברה”- חברת ארכיטקטוב בע”מ.
3. “התקנון”- התקנון שלהלן.
4. “משתמש”- כל ישות משפטית שהיא אשר עושה שימוש באתר, לרבות קטינים.

כללי

6. אתר architectov.co.il מופעל ומנוהל על ידי חברת ארכיטקטוב בע”מ.
7. תנאי תקנון זה חלים, תקפים ומחייבים כל דף מדפי האתר וכל מתחם הפועל ו/או מופעל תחת כתובת האתר.
8. תקנון זה מהווה הסכם בין המפעיל לבין משתמשי האתר ובין משתמשי האתר לבין שאר משתמשי האתר ותוקפו כחוזה לכל דבר ועניין.
9. שימוש באתר ו/או בחלקו על ידי משתמש קטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב- 1962 באתר, מהווה אישור מטעם הוריו של הקטין לשימוש באתר והסכמה לתקנון זה לפי סעיף 4 לחוק הנ”ל.
10. המפעיל, רשאי בכל עת, ללא כל הודעה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי- לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע תקנון זה ושימוש באתר מהווה התחייבות המשתמשים להתעדכן מפעם לפעם בנוסחו העדכני של התקנון.
11. ייעוד: האתר נגיש לכל אדם. מובהר ומוסכם בזאת כי שימוש ייעודי על ידי אנשי מקצוע כאמור בלבד, אינו מהווה הפליה כלשהי כלפי כל אדם ו/או קבוצה.

פרסום

12. המשתמש מסכים שהמפעיל יכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פרסום “באנרים” ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהמפעיל ימצא לנכון כגון פרסום קולי; וידאו; pop up וכיו”ב.
13. המשתמש מסכים בזאת, כי המפעיל רשאי לשלוח מעת לעת חומר פרסומי לגולשים אשר הסכימו בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר לקבל חומר כאמור.
14. ידוע למשתמש כי עליו לוודא ולבדוק בעצמו כל תוכן שיווקי ו/או פרסומת המופיעים באתר וכי לא יבוא בכל טענה/ תביעה כלפי המפעיל בעניין זה ו/או בעניין הנובע הקשור בכך.
15. ידוע למשתמש כי המפעיל אינו ולא יהיה צד לכל התקשרות בין משתמש לבין מפרסם ולא ישא בכל אחריות הקשורה ו/או הנובעת מהתקשרות בין צדדים שלישיים באמצעות האתר.

שימוש באתר על ידי משתמשים

16. משתמש רשאי להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימושו האישי והפרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. שימוש מסחרי באתר מותר אך ורק במסגרת האמצעים ו/או המטרות של האתר.
17. המפעיל רשאי לחסום את הגישה לאתר לכל משתמש ו/או גורם אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, בפרט במקרה של הפרת הוראה/ הוראות תקנון זה. זאת, מבלי לגרוע כל זכות מזכויותיו של המפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין.
18. המפעיל רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי כי השימוש באתר, כולו או חלקו, מותנה בהרשמה של המשתמש בהתאם להוראות ההרשמה כפי שמופיעות באתר ו/או בחלקיו.
19. זכות השימוש באתר ו/או בחשבון משתמש ו/או בשם משתמש ו/או בסיסמה המונפקת למשתמש בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי האתר, הינן זכויות אישיות, אינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, וזכות השימוש בהן ו/או בחלק מהן נתונה למשתמש מסוים בלבד.
20. הסכמה לתקנון זה מהווה התחייבות של המשתמש שלא לעשות ו/או לאפשר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר ו/או תכנים שמשתמשים אחרים העלו לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ללא קבלת רשות מתאימה מאותם משתמשים.
21. משתמש באתר מתחייב לעשות שימוש תקין סביר ורגיל ולהימנע מלהפריע לשימוש אחרים באתר.
22. המשתמש באתר מתחייב לעשות שימוש בבלוגים ו/או בטוקבקים ו/או בחדרי צ’אטים, ו/או בכל סוג תקשורת אחר באתר בהתאם ועל פי הוראות תקנון זה וההוראות המצויות בכל דף באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים והעלאת חומר ומידע על ידי צדדים שלישיים לאתר

23. כל זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא בלבד בתכנים ו/או סרטוני וידאו ו/או טקסטים ו/או תמונות ו/או צילומים ו/או גרפיקה ו/או איורים ו/או סימני מסחר ו/או פטנטים ו/או מדגמים ו/או עיצוב ו/או לוגו האתר ו/או שם האתר ו/או בתוכנות האתר (בכפוף לזכויות צדדים שלישיים כהגדרתם להלן) הינן זכויות שמורות השייכות למפעיל באופן בלעדי. יודגש כי האמור בסעיף זה רלבנטי בכל הקשור לתכנים אשר הועלו על ידי המפעיל ואשר שייכים למפעיל. זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידי משתמשי האתר יוותרו בידי אותם משתמשים אשר העלו את התכנים וכל עוד זכויות הקניין הרוחני אכן שייכות לאותם משתמשים לפי כל דין.
24. המפעיל אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל פגיעה שתתקיים בשל מעשה של צד שלישי באתר.
25. חל איסור לשלוח כל דוא”ל שיווקי ו/או מסחרי ו/או פרסומי לכל משתמש ו/או גורם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מופיעים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש בפרטים אלה ו/או בפרטים אחרים של אותו משתמש/ גורם שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות האתר ובפרט אך לא בלבד שימושים כאמור לעיל.
26. כל משתמש מתחייב לעשות שימוש ראוי, הוגן והגון באתר ו/או בחלק ממנו ולהימנע מכל פגיעה או ניסיון פגיעה במשתמשים ו/או במפרסמים באתר ו/או בחלק ממנו ולהימנע מהעלאת תכנים המכילים קללות/ נאצות/ תועבה וכל ביטוי אחר המהווה עלבון ו/או פגיעה ברגשות הפרט ו/או הציבור לפי כל דין.
27. משתמש אשר לדעתו חש נפגע מהתנהגות של משתמש אחר, מתבקש לפנות לאתר באמצעות שליחת דוא”ל ולהסביר את מהות הפגיעה. כן רשאי האתר לחסום משתמש אשר נמצא לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר כמשתמש אשר עושה שימוש לא ראוי ו/או פוגעני במסגרת האתר.
28. שימוש באתר זה מהווה התחייבות מצד המשתמש שלא להעתיק ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או לשדר באופן פומבי את האתר ו/או חלק ממנו זה ללא אישור בכתב ומראש של המפעיל.
29. חל איסור מוחלט על משתמש לעשות ו/או לנסות לעשות כל שינוי באתר ו/או בחלק ממנו.
30. חל איסור מוחלט ליצור עותק ו/או עותקים מתכני האתר ו/או חלק מהם, לאחסנם ו/או לשכפלם בכל אמצעי ו/או בכל מאגר ו/או אמצעי אחסון.
31. חל איסור מוחלט לפרסם ו/או להפיץ ו/או לשדר בכל מדיה, תוכן מהאתר ו/או חלק ממנו ללא אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
32. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחר ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או להסירו כליל ו/או לסגור אותו לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר פועל בכתובת אחרת ובין אם מופעל בשם אחר ובין אם נעשה בו כל שינוי כאמור, בו רשאי לנקוט המפעיל.
33. המפעיל רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי להעביר את הבעלות או חלק ממנה ו/או את הזכות להפעיל את האתר או חלק ממנה לכל גורם אחר ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה ולא תעמוד כל טענה ו/או מחאה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בעניין זה.
34. המפעיל רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או אפיונו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל ו/או להקפיאו בכל עת, לפי שיקול דעתו.
35. ידוע ומוסכם כי בסיום התחרות, מכל סיבה שהיא לא יעלה משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או מי מטעמו בכל עניין הקשור לתחרות או נובע ממנה.

קישורים חיצוניים (links)

43. קישורים המופעים באתר נועדו לשימושם של משתמשי האתר ו/או בעלי מנוי. מובהר כי המפעיל אינו מתחייב כי הקישורים המופיעים באתר אכן יקשרו לאתר שאליו התכוון המפעיל.
44. מובהר כי המפעיל אינו אחראי ואינו נותן כל המלצה ו/או אישור לאתרים המקושרים ו/או לתוכנם ו/או למידע המצוי בהם והמעבר לאתר המקושר נעשה באופן מלא על אחריותו של המשתמש.
45. במקרה בו ירצה אתר חיצוני לאתר לעשות שימוש כלשהו בתכנים כהגדרתם בתקנון זה, יוכל אתר זה (להלן “האתר המפנה”) לבצע הפניות ולעשות שימוש בתכנים באופן המתואר להלן.
46. האתר המפנה רשאי לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר אך ורק באמצעות הפניה, אשר תכלול קישור (“לינק”) אל התוכן המלא שבאתר, כאשר ההפניה תיעשה על דרך שימוש של האתר המפנה בכותרת התכנים המופיעה באתר ו/או ביישום החיצוני, כמפורט להלן, באופן שכאשר המשתמש יקליק על גבי אחת מדרכי ההפניה שצוינו לעיל, ייווצר קישור ישיר למקור התוכן באתר, מבלי שהאתר המפנה יצור מסגרת ו/או רקע ו/או יוסיף כל תוספת כלשהי לאתר ו/או יגרע פרט כלשהו מהאתר, כי אם יפנה ישירות לאתר.
47. באחריותו המלאה והבלעדית של האתר המפנה יהיו כל התכנים המפורסמים במסגרתו, לרבות הכותרת ו/או התמונה שתילקח על ידו מהאתר ולמפעיל לא תהיה אחריות בכל דרך כלשהי לכל תוכן מכל סוג שהוא המתפרסם באתר המפנה.

פרטיות ושמירת מידע

48. לאתר מדיניות הגנת פרטיות המפורסמת באתר והמשתמשים מתחייבים כי לפני שימוש באתר יקראו בזהירות משנה מדיניות זו.
49. המפעיל נוקט אמצעים סבירים ומקובלים לשם שמירה על חשאיות המידע המועלה ו/או מצוי באתר ועל פרטיות המשתמשים ולמעט מידע שנמסר לשם פרסומו. עם זאת, המפעיל אינו מתחייב כי מידע שנמסר ו/או הועלה לאתר לא ייחשף על ידי גורם שלישי שאינו המפעיל.
50. מובהר כי המפעיל ינקוט במאמצים ובאמצעים סבירים לשם שמירה על מידע המאוחסן באתר, אך מובהר בזה כי המפעיל אינו מחויב לעשות כן ובמקרה של אובדן ו/או פגיעה במידע כאמור המפעיל לא יישא באחריות לכך.
51. מובהר בזה כי המפעיל אינו מחויב לבצע גיבוי של חומר ו/או מידע המאוחסן באתר.
52. המפעיל משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, יובהר כי אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה חשופות לטעויות/שגיאות.
53. המפעיל מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע”י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם לצו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו והכל בכפוף להוראות הדין הרלבנטיות.
54. המפעיל רשאי לשלוח למשתמשי האתר ו/או בעלי מנוי באתר, אשר נתנו הסכמתם לכך חומר פרסומי ו/או חומר שיווקי. משתמש שאינו מעוניין בקבלת חומר שיווקי/ פרסומי כאמור, נדרש להסיר עצמו מרשימת התפוצה לה נשלח חומר זה ע”י נקיטת פעולות בהתאם להוראות המצויות באתר בעניין זה.

תפעול האתר, תקלות ושגיאות

55. המפעיל עושה כמיטב יכולתו לתפעל את האתר כך שיעבוד בצורה תקינה. עם זאת, המפעיל לא ישא בכל אחריות ו/או נזק ו/או תשלום שייגרם למשתמש ו/או בעל מנוי ו/או למפרסם כתוצאה מתפעול לקוי של האתר ו/או מתקלה ו/או שגיאה ו/או באג המופיעים באתר ו/או בחלק ממנו.
56. מובהר כי למפעיל הזכות להשבית את האתר מפעם לפעם באופן יזום לצורך פעולות תחזוקה ו/או עדכון ו/או שדרוג ובכלל זה למחוק/ להעתיק ולשנות כל חומר המאוחסן באתר או בחלק ממנו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
57. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת המפעיל ובין שלא בשליטתו, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.
58. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאמור בסעיפים בפרק זה, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד המפעיל ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיפים בפרק זה והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.

משפטי

59. התיישנות- המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד המפעיל תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
60. הגבלת אחריות- מובהר בזאת, כי המשתמש פוטר בזאת את מנהליו ו/או עובדיו ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של המפעיל מאחריות.
61. משתמש אשר יפר תנאי מתקנון זה ו/או יגרום במתכוון או במחדל, בדרך ישירה ו/או עקיפה לנזקים למפעיל, מחויב לפצות ו/או לשפות את המפעיל בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה להם יידרש המפעיל כאמור בשל כך.
62. מוסכם כי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הקשורים ו/או הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר.

המשתמש באתר ובתכניו מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו בנוגע לכך.

מאחלים לכם הצלחה בכל אשר תפנו
צוות ארכיטקטוב.

בואו לשיעור ניסיון חינם וללא התחייבות!

תקנון אתר 6

קורס אוטוקאד וידיאו

קורס רוויט וידיאו

SILVER

₪790 / 3 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום. 

GOLD

₪1,290 ₪890 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,790 ₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

GOLD

₪890/ 6 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

SILVER

₪590 / 3 חודשים​

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.